Verenigingen in detail

ARA vzw

ARA vzw werkt met dak- en thuislozen aan sensibiliseringsacties en dialoogvoering met diensten en beleidsmakers rond de wooncrisis en het gebrek aan een structurele aanpak van de steeds groeiende problematiek van de dakloosheid. Via sociaal-artistieke projecten en praatgroepen bereikt ARA mensen die gebruik maken van de onthaaltehuizen en de daklozenopvang. In 2021 koos Ara als beleidsthema de Brusselse noodopvang voor dak- en thuislozen. Ze gaan hierover onder andere de dialoog aan met Samusocial.

Bij Ons - Chez Nous

Ons inloopcentrum bestaat sinds begin 1998. Sinds de opening bieden we ons thuislozenpubliek (daklozen, krakers, mensen met laag inkomen, gehandicapten, mensen zonder papieren,...) een ruimte waar onthaal, ontmoeting en solidariteit centraal staan.
We werken actief met de meest gemarginaliseerde groepen uit de Brusselse regio. Enerzijds willen we via een laagdrempelig onthaal en het aanbieden van een aantal diensten (maaltijden, tweedehandskledij, hygiënische producten, douche, voedselpakketten...) een praktische ondersteuning zijn in het dagelijks leven van ons doelpubliek. Anderzijds willen we via de sociale permanentie een hulp op maat bieden voor mensen met de meest uiteenlopende vragen of problemen. Ook mobiliteit staat centraal in onze hulpverlening.
Als erkende Vereniging Waar Armen Het Woord Nemen, werken we nauw samen met het Brussels Platform Armoede en het Vlaams Netwerk tegen Armoede. Binnen de groepswerking is er aandacht voor de zes criteria van het Vlaams Armoededecreet en de vereniging zelf wordt grotendeels gedragen door mensen die uit een armoede-achtergrond komen.

De Buurtwinkel

De Buurtwinkel vzw is een geïntegreerde wijkwerking: we willen de kwaliteit van het samenleven met, voor en door de bewoners in de wijk verhogen.
Ontmoeting, empowerment en actief burgerschap zijn begrippen die de werking kenmerken.

We focussen ons op armoedebestrijding en sociale wijkontwikkeling en dit op een duurzame manier.

Via dienstverlening, groep- en themawerk, vormingen, socio-professionele inschakeling en infomomenten over huisvesting, veiligheid, netheid, gezondheid, mobiliteit en luchtkwaliteit, werken we aan bewonersparticipatie en actief burgerschap.

We gaan continu de dialoog aan met het beleid.
Onze doelstellingen:

  • Armoedebestrijding
  • Sociale wijkontwikkeling
  • Samenleven in de wijk
  • Talentontwikkeling
Pigment

Pigment ondersteunt mensen die zich in een precaire verblijf- en/of woonsituatie bevinden. Het gaat over een diverse groep mensen met verschillende achtergronden, migratieverhalen, verblijfsstatuten, ambities en toekomstperspectieven. Wat ze wel met elkaar delen is dat ze allemaal te maken krijgen met een vorm van armoede, onrecht en sociale uitsluiting.

En daar wil Pigment samen met hen tegen vechten! Door dialoog en ontmoeting, door vorming en sensibilisering, door actie en verzet. Op verschillende manieren en met verschillende middelen. Maar altijd samen.

Via het organiseren van een laagdrempelig onthaal en een aantal basisactiviteiten (bvb. voetbal, jogging, computerles, koken,…) wil Pigment mensen ontspanning, warmte, rust en ruimte bieden. Ruimte om zich te verenigen en vervolgens actief aan de slag te gaan rond een aantal beleidsthema’s (bvb. winteropvang, geestelijke gezondheidszorg, leegstand,…). Ruimte voor solidariteit en samenzijn. Ruimte om het woord te nemen en samen te strijden voor een menswaardig bestaan voor ieder mens.

Recht op wonen Bonnevie

Vzw Buurthuis Bonnevie ijvert voor een leefbare buurt Molenbeek-centrum, in een duurzame en rechtvaardige wereld, samen en in betrokkenheid met de bewoners door het uitbouwen van een geïntegreerde wijkwerking.
Buurthuis Bonnevie organiseert taaltafels in het Nederlands voor inwoners, in samenwerking met vrijwilligers.
Regelmatig vragen de inwoners en gebruikers uit de buurt Bonnevie om hen in hun problematische situaties te begeleiden. Bonnevie informeert hen, verhoogt het bewustzijn en versterkt hun capaciteiten om collectief te mobiliseren om effectieve en innovatieve oplossingen te vinden.
Bonnevie bevordert burgerparticipatie in de openbare ruimte. Participatie versterkt het wederzijdse vertrouwen en de lokale democratie. Bonnevie begeleidt de gebruikers uit de buurt voor meer vriendelijkheid, inclusie, netheid en groen in de openbare ruimte.
De deelwerking 'Recht op wonen Bonnevie' is erkend als VWAWN. Uit deze werking groeide het actiecomité ALARM. ALARM verenigt mensen in armoede uit Sint-Jan-Molenbeek om vanuit hun concrete ervaringskennis oplossingen aan te reiken voor de uitbouw van een woonbeleid gericht op ‘betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam wonen in de buurt’. Naast het overleg met beleidsmakers voert ALARM actie via theater- en filmprojecten. Dit versterkt de individuele capaciteiten van de deelnemers en hun sociaal netwerk en bevordert hun integratie in de wijk, de stad en de bredere samenleving.
Daarnaast ondersteunt Bonnevie buurtbewoners met problemen of vragen m.b.t. wonen en/of huren via de woonpermanentie, gidsen ervaringsdeskundigen huurders van de gemeentelijke passief-woningen door de do's en dont's van passief wonen, geven ze laagdrempelig renovatieadvies en hebben ze een klusjesdienst.

Vrienden van het Huizeke

Vrienden van het Huizeke is een Vereniging waar armen het woord nemen in de Marollen. Onze missie is armoedebestrijding door mensen die in armoede leven te betrekken bij het hele maatschappelijke gebeuren, de zelfredzaamheid van mensen die in armoede leven te bevorderen en met hen te streven naar meer kansen in de maatschappij.
De werking kan gevat worden in 4 “activiteitencentra”:

  • Als Vereniging waar armen het woord nemen werken we aan de zes criteria, waaronder armen een stem geven en beleidsbeïnvloeding, samen met ervaringsdeskundigen. We geven ook vormingen over armoede.
  • Een buurtgerichte wijkwerking met groepsactiviteiten, dagelijkse ontmoetingsmomenten (ma, di, woe, do, vrij 14u-17u), sociale dienstverlening,… Accent ligt op gemeenschapsvorming, educatie, cultuur en activatie
  • Brugfiguren/ schoolpoortwerkers, die de verbinding willen maken tussen maatschappelijke structuren zoals de onderwijsstructuur, en kwetsbare gezinnen
  • Ambulante woonbegeleiding van thuislozen, ism Damiaanactie en VRGT/Fares
Wijkpartenariaat De Schakel

Wijkpartenariaat De Schakel is actief in de Brabantwijk aan het Brusselse noordstation. De vereniging focust zich op het samenbrengen van mensen in armoede in Schaarbeek en Sint-Joost en bij uitbreiding het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

De mensen van De Schakel maakten hun eigen film: ‘Quartier Brabant Wijk Stories’, waarin zij de kijker meenemen in hun leven en dromen in de wijk. Mensen met hulpvragen worden bij de Schakel geholpen via huisbezoeken en sociale permanenties. Verder wordt er ingezet op ontmoetingsavonden, sportlessen, kookactiviteiten en uitstappen. Het beleidswerk van de vereniging is gericht op het verhogen van de toegankelijkheid van cultuur en vrije tijd voor mensen in armoede. Dit voornamelijk via het gebruik van de Brusselse cultuurpas, Paspartoe. Door middel van een zeer laagdrempelig (cursus-) aanbod werk De Schakel ook rond de digitale kloof.
In 2021 werkte De Schakel het project Café Plaisir uit: een Brusselse vertaling van de Vlaamse pretloketten, ingevuld vanuit de visie van een VWAWN.

DoucheFLUX

heeft als basis Anderlecht maar werkt met mensen in een situatie van dakloosheid uit heel Brussel. De organisatie stelt zich ten doel daklozen de mogelijkheid te bieden hun waardigheid te herwinnen. En dat begint met het (opnieuw) toe-eigenen van het lichaam. Een douche en schone kleren veranderen het beeld dat anderen van je hebben en je zelfbeeld. Maar wassen heeft ook een symboolwaarde: het is een ritueel dat de nodige energie geeft om een frisse start te maken en nieuwe wegen in te slaan.
De douches zijn zeker een troef, het “handelsmerk” van DoucheFLUX, maar vaak blijft het niet bij een douche: bezoekers nemen hun rechten als burger en patiënt (terug) op, winnen inlichtingen in over hun verblijfsrechten, laten zich helpen met administratieve formaliteiten, maar worden ook zelfbewuster. Door deel te nemen aan activiteiten en/of cursussen die hun welzijn, autonomie en zelfrespect bevorderen en waarbij nu eens degenen aan het woord komen die normaal van elk debat worden uitgesloten, kunnen ze een voor zichzelf geschikte plaats in de samenleving innemen.
Maar DoucheFLUX wil ook nog verder gaan met de ontwikkeling van een luik “pleidooi en sensibilisering”: vanuit een militante en geëngageerde invalshoek druk uitoefenen, informatie aanbrengen over de problematiek van extreme armoede en de eigen werking evenals contact zoeken met scholen, burgers, buren, organisaties, enz.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.