Privacyverklaring

Brussels Platform Armoede vzw

Als Brussels Platform Armoede vzw verwerken wij in het kader van onze activiteiten soms persoonsgegevens van onze medewerkers, de medewerkers van onze verenigingen, de leden van onze verenigingen, donateurs en andere contactpersonen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over personen aan de hand waarvan die personen identificeerbaar zijn zoals bijvoorbeeld een naam, een adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we bijhouden, waarom we die gegevens bijhouden en wat u kan doen wanneer u niet akkoord bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

We behouden ons het recht voor deze verklaring steeds te wijzigen. De actuele versie van deze verklaring kan u altijd terugvinden op onze website.

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens maar kunnen begrijpen dat u soms toch nog vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Met vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of met vragen over deze privacyverklaring kan u dan ook steeds terecht bij onze verwerkingsverantwoordelijke:

Ingrid Glorieux
Financieel en administratief verantwoordelijke
Vooruitgangsstraat 323, 6 – 1030 Brussel
ingrid.glorieux@netwerktegenarmoede.be
Tel: 02 204 06 50

Persoonsgegevens die we bijhouden en verwerken

Wij houden de volgende persoonsgegevens bij:

 • persoonlijke en financiële gegevens van onze werknemers en stagiairs in zoverre noodzakelijk om uitvoering te geven aan de arbeidsovereenkomst resp. de stageovereenkomst;
 • het bankrekeningnummer van mensen die professioneel actief zijn in onze verenigingen in zoverre noodzakelijk voor de terugbetaling van onkostennota’s;
 • de naam en het bankrekeningnummer van onze donateurs in zoverre dit noodzakelijk is om hen de nodige fiscale attesten te kunnen bezorgen;
 • de gegevens van eventuele toekomstige legatoren die zich aangemeld hebben via het platform “testament.be” in zoverre noodzakelijk om hen de nodige informatie over onze vzw en haar activiteiten te kunnen verschaffen;
 • de naam en contactgegevens van mensen die deelnemen aan onze activiteiten;
 • contact- en betaalgegevens van onze klanten;
 • de naam en professionele contactgegevens van contactpersonen die hun gegevens aan ons verstrekt hebben en in zoverre die gegevens relevant voor de ontplooiing van onze activiteiten zoals omschreven in de statuten van de vzw;
 • de naam en mailadres van mensen die inschrijven op onze nieuwsbrief.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor u ons die gegevens verstrekt heeft of de reden waarom wij die gegevens verzameld hebben. Wij gebruiken die gegevens niet voor andere doeleinden.

Verstrekking van uw gegevens aan anderen

Als het noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden kunnen wij uw persoonsgegevens ook doorgeven aan een derde partij.

Zo maken wij op dit moment gebruik van een derde partij voor

 • het verzorgen van onze IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, mailverkeer, …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de loonverwerking en personeelsadministratie.

We hebben uiteraard de nodige afspraken gemaakt met deze partijen (verwerkers van uw gegevens) over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Die afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden of in een zogenaamde verwerkingsovereenkomst die nauwkeurig bepaalt wat de andere partij met uw gegevens mag doen.

Los van deze partijen zullen wij uw persoonsgegevens nooit aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij geven uw gegevens uiteraard ook nooit door aan derden die gelegen zijn buiten de Europese Unie.

Uitzonderlijk kunnen wij ook uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. U kan die toestemming ook altijd intrekken. Die intrekking kan echter het doorgeven van gegevens in het verleden niet ongedaan maken.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor u ons deze gegevens hebt verstrekt namelijk:

 • wat betreft de persoonsgegevens van personeelsleden en stagiairs: de termijn dat u door ons tewerkgesteld bent of bij ons actief bent;
 • wat betreft de persoonsgegevens van personeelsleden van onze verenigingen: de termijn dat u tewerkgesteld bent door de vereniging;
 • wat betreft de persoonsgegevens van donateurs: de termijn noodzakelijk om u de nodige fiscale attesten te bezorgen;
 • wat betreft de persoonsgegevens van contactpersonen: de termijn waarbinnen u contacten onderhoudt met onze vzw;
 • wat betreft de persoonsgegevens van onze klanten: de termijn noodzakelijk om uitvoering te geven aan de overeenkomst;
 • wat betreft de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de correctheid van onze boekhouding te garanderen: 7 jaar.

Uw recht op inzage, verbetering of verwijdering

U hebt steeds recht op inzage en recht op verbetering of verwijdering van uw persoonsgegevens uit onze bestanden.

Hiervoor kan u contact opnemen met :
Ingrid Glorieux
Financieel en administratief verantwoordelijke
Vooruitgangsstraat 323, 6 – 1030 Brussel
ingrid.glorieux@netwerktegenarmoede.be
Tel: 02 204 06 50

U hebt ook het recht ons te vragen uw gegevens over te dragen aan uzelf of aan een andere partij. Voordat wij uw gegevens ook daadwerkelijk overdragen kunnen wij wel vragen u te identificeren.

Klachten?

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons? Neem dan zeker contact met ons op. De contactgegevens van onze verwerkingsverantwoordelijke vindt u hierboven meermaals terug.

Konden we u niet verder helpen of blijft u ontevreden over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kan u steeds contact opnemen met de Privacycommissie.

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief van het Vlaamse Netwerk tegen Armoede


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons nu
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.